Share to:

TCM Granules

Quantity:
ODM/ OEM Concentrated single or formulated Chinese Herbal Medicine Granules

Currently we have 400 kinds of single herb extract granules and formulated herb extract granules in stock. Our range of products includes but is not limited to:

Single Herb Extract Granules Formulated Herb Extract Granules
Chuan Xiong Liu Wei Di Huang Wan
Fang Feng Dang Gui Si Ni Tang
Hou Pu Ba Zhen San
Zhu Ling Bai Du San
Bai Jie Zi Jiu Wei Qiang Huo Tang
Bai Shao San Ao Tang
Gan Cao Xiao Qing Long Tang
Chen Pi Qiang Huo Sheng Shi Tang
Du Zhong Can Su Yin
Bai Zhi Xiang Su San
Zhi Shi Gui Zhi Tang
Lai Fu Zi Cai Ge Jie Ji Tang
Bai Bian Dou Sang Ju Yin
Bai Jiang Cao Yin Qiao San
Bei Wu Wei Zi Ma Huang Tang
Gui Wei Ma Huang Jia Shu Tang
Lian Xu Ma Huang  Fu Zi Gan Cao Tang
Bing Lang Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang
Gui Xin Ma Huang Xin Ren Gan Cao Shi Gao Tang
Bei Mu Ge Gen Tang
Cai Hu Yue Pi Tang
Che Qian Zi Gui Zhi Jia Gui Tang
Fu Ling Gui Zhi Jia Ge Gen Tang
Ji Geng Gui Zhi Jia Da Huang Tang
Gan Jiang Gui Zhi Jia Hou Pu Xing Zi Tang
Chi Shao WuWei Xiao Du Yin
Da Fu Pi Si Miao Yong An Tang
Bai He Da Cheng Qi Tang
Lu Gen Da Huang Fu Zi Tang
Lian Qiao Xiao Cheng Qi Tang
Yi Yi Ren Ji Chuan Jian
Cao Guo Ren Tiao Wei Cheng Qi Tang
Zhi Ke Huang Long Tang
Yin Chen Wen Pi Tang
Cao Dou Kou Da Cai Hu Tang
Zhu Ru Xiao Cai Hu Tang
Huo Ma Ren Gan Cao Xie Xin Tang
Huang Bai Si Ni San
Fang Ji Sheng Jiang Xie Xin Tang
Huang Qi Ban Xia Xie Xin Tang
Yuan Zhi Fu Zi Xie Xin Tang
Chi Fu Ling Gui Zhi Ren Shen Tang
Zi Su Ye Cai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang
Sang Ye   Yu Nv Jian
Sha Ren Gan Cao Tang
Hong Hua Long Dan Xie Gan Tang
Gui Shen Bai Hu Tang
Bu Gu Zhi Bai Tou Wen Tang 

HILL PHARMACEUTICAL

 Add: 128 West Taoyuan Road, Leng Shui Tan District,Yongzhou City, Hunan Province, 425000, P. R.China
 E-mail: fei@hill-pharm.com; info@hill-pharm.com 
Copyright  Hill Pharmaceutical Co., Ltd., All rights reserved.